Privacy Statement Lekdetectie Nederland B.V.

mede handelend onder de namen;
– Lekdetectie Nederland B.V.
– Pompe Lekdetectie Nederland
– Pompe Droogtechniek Nederland
– M. Pompe Onroerend Goed
– Loodgietersbedrijf M. Pompe
– Pompe Groep Nederland
Lekdetectie Nederland B.V., gevestigd aan de Uilenwaard 24
5236 WB Empel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Pompe Groep Nederland
T.a.v. de heer H.J.J. (Hardy) Tiebosch
Uilenwaard 24
5236 WB Empel
+31852735835
[email protected]

H.J.J. Tiebosch is de Functionaris Gegevensbescherming van Lekdetectie Nederland B.V. Hij is te bereiken via [email protected]

<h4>Persoonsgegevens die wij verwerken;</h4>
Lekdetectie Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijkerwijs verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

<h4>Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken</h4>
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lekdetectie Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om offertes aan te kunnen leveren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

<h5>Geautomatiseerde besluitvorming</h5>
Lekdetectie Nederland B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lekdetectie Nederland B.V.) tussen zit. Lekdetectie Nederland B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Deze zijn in te zien ten kantore van Lekdetectie Nederland BV of op te vragen via +31582735835.

<h4>Bewaartermijn persoonsgegevens</h4>
Lekdetectie Nederland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie)
Overige gegevens incl naw en correspondentie &gt; Bewaartermijn 7 jaar &gt; reden is wettelijke bewaartermijn
Permanente gegevens &gt; Bewaartermijn 10 jaar &gt; Reden is wettelijke bewaartermijn

<h4>Delen van persoonsgegevens met derden</h4>
Lekdetectie Nederland B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lekdetectie Nederland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Lekdetectie Nederland B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
– Onderaannemers welke offertes en/of werkzaamheden voor u uit dienen te voeren.
– Accountant voor financiële diensteverleningen.
– Incassobureaus bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen.
– Juridische instanties bij mogelijke geschillen.

<h4>Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken</h4>
Lekdetectie Nederland B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Lekdetectie Nederland B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

<h4>Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen</h4>
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lekdetectie Nederland B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Lekdetectie Nederland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lekdetectie Nederland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

+31852735835